ecokabelky.sk na FB

NOVINKY

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Veľmi 48% Ide to 40% Nie príliš 6% Vôbec 7%

KONTAKTY

Ing. Maroš Miškanič
Slnečná 295/9
044 31 Sokoľ
tel: 0904 549 425
napíšte nám
IČO: 47569565, DIČ: 1033697841
bank. spojenie: 2401636164/8330, FIO Banka

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke www.ecokabelky.sk, ktorú prevádzkuje Predávajúci (ďalej len „www.ecokabelky.sk“) a všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, dodaní tovaru a reklamácii tovaru.

 2. Tieto VOP sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar od Predávajúceho ponúkaný na www.ecokabelky.sk pre vlastnú potrebu alebo na účely podnikania odoslaním objednávky cez príslušný objednávkový formulár prístupný cez www.ecokabelky.sk (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúcim – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a objednaný tovar jej nebude slúžiť na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

 3. Kontaktné údaje Predávajúceho:

Ing. Maroš Miškanič
Slnečná 295/9
044 31 Sokoľ
IČO: 47 569 565
DIČ: 103 369 7841
bank. spojenie: 2401636164/8330, FIO Banka
IBAN: SK6683300000002401636164

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami VOP.

 2. Odoslaním objednávky tovaru prostredníctvom objednávkového formulára prístupného na www.ecokabelky.sk, Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a v plnom rozsahu im porozumel a s nimi súhlasí .

 3. Predávajúci doručuje tovar v rámci územia Slovenskej republiky

 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru až po potvrdení objednávky tovaru Kupujúcemu.

Článok II
Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho odoslaná Predávajúcemu prostredníctvom objednávacieho formulára prístupného na www.ecokabelky.sk.

 2. Objednávka bude akceptovaná Predávajúcim len ak bude odoslaná prostredníctvom objednávacieho formulára prístupného na www.ecokabelky.sk a zároveň bude obsahovať pravdivé a úplné údaje:
  a) ak je Kupujúcim fyzická osoba: meno a priezvisko Kupujúceho, adresu trvalého pobytu, adresu doručenia tovaru, e-mailovú adresu a telefónne číslo Kupujúceho
  b) ak je Kupujúcim právnická osoba: obchodné meno, sídlo Kupujúceho, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, telefónny kontakt, fakturačnú adresu a adresu doručenia tovaru
  c) druh tovaru, uvedením jeho objednávacieho kódu
  d) množstvo a cenu tovaru
  e) spôsob platby za tovar

 3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. ods. 3 § 10 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 4. Po odoslaní objednávky, zašle Predávajúci Kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) automatickú informačnú správu s predmetom prijatia objednávky, ktorou Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky a jej zaradenie na spracovanie. Toto oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

 5. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje:
  a) údaje o Predávajúcom (meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, sídlo, IČO, DIČ, e-mail, telefónny kontakt)
  b) údaje o Kupujúcom (meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónny kontakt)
  c) potvrdenie o druhu tovaru
  d) potvrdenie o cene tovaru a platobných podmienkach
  e) údaj o celkovej cene objednávky
  f) údaj o dodacej dobe
  g) údaj o mieste dodania tovaru
  h) údaj o cene prepravy.

 6. Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok: Zmluvná pokuta vo výške 15 €.

Článok III
Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 3. Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť svoje identifikačné údaje, číslo objednávky,  druh a množstvo objednaného tovaru.

 4. Po doručení elektronickej správy so záväzným potvrdením objednávky Kupujúcemu, nemôže Kupujúci objednávku zrušiť.

 5. O stornovaní objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním e-mailu.

Článok IV
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vopred niektorým zo spôsobov, ktoré zvolí pri zadávaní objednávky na www.ecokabelky.sk alebo pri dodaní tovaru  prepravcovi spôsobom na dobierku.

 2. V prípade, že si Kupujúci dohodol s Predávajúcim v kúpnej zmluve, že celú kúpnu cenu za tovar uhradí bankovým prevodom, je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu za tovar vopred na základe platobných informácií doručených mu mailom v potvrdení objednávky.

 3. V prípade platby kúpnej ceny bankovým prevodom, kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet Predávajúceho.

 4. Cena dopravy je určená na stránke www.ecokabelky.sk.

  Pri objednaní tovaru do Českej republiky je účtovaný príplatok +5EUR
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru ponúkaného na www.ecokabelky.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar, objednávka ktorého bola záväzne potvrdená Predávajúcim. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v záväznom potvrdení objednávky.

Článok V
Podmienky dodania tovaru

 1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej v záväznom potvrdení objednávky.

 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

 3. Kupujúci je oprávnený tovar odmietnuť len v prípade ak zistí, že tovar nie je kompletný alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy, alebo obal tovaru pri jeho doručení vykazuje poškodenie, za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia prevzatia tovaru do preberacieho protokolu.

 4. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (mailom) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru.

 5. V prípade, že Kupujúci je v omeškaní s prevzatím tovaru, Predávajúci je oprávnený po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Za čas, kedy bol Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru je Predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli z dôvodu omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru, najmä skladné za uskladnenie tovaru. Skladné je vo výške 1% z celkovej ceny objednávky, za každý aj začatý deň omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru.

 6. Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s doručovaním tovaru v prípade, že kupujúci odmietne tovar bezdôvodne prevziať alebo v prípade, že zmarí doručenie tovaru v dohodnutom termíne a bude dodanie tovaru nutné opakovať, a to najmä cenu opätovného doručenia a skladné uvedené v ods. 5 a zmluvnú pokutu uvedenú v čl. II bod.6.

 7. Predávajúci spolu s tovarom odovzdá Kupujúcemu daňový doklad – faktúru a v prípade, že Kupujúci zvolil možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar pri prevzatí tovaru, prepravca odovzdá Kupujúcemu aj potvrdenie o prijatí kúpnej ceny.

 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru a zaplatením celej kúpnej ceny.

 9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru.


Článok VI
Odstúpenie od zmluvy/Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

 2. Kupujúci je povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy urobiť v písomnej forme a doručiť ho  v lehote 7 dní od prevzatia tovaru na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch spolu s tovarom. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a v pôvodnom balení. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku.

 3. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presnú identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, druh a množstvo objednaného tovaru, číslo účtu, na ktorý má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, musí byť datované a podpísané.

 4. Doručením písomného oznámenia o odstúpení Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od zmluvy.

 5. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, nepoškodený, so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Spolu s tovarom je Kupujúci povinný doručiť Kupujúcemu aj kópiu faktúry k tovaru. Len takto vrátený tovar sa považuje sa tovar vrátený riadne.

 6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet určený v oznámení o odstúpení od zmluvy v lehote do 15 kalendárnych dní. Pre vylúčenie pochybností, za kúpnu cenu tovaru sa nepovažuje cena dopravy tovaru do miesta určenia.

 7. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:
  a) ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas
  b) ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas.

 8. Predávajúci je povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy urobiť v písomnej forme a doručiť ho Kupujúcemu poštou alebo elektronicky na jeho adresu uvedenú v potvrdení objednávky.

Článok VII
Zodpovednosť za vady, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru
(Reklamačný poriadok)

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.

 2. Ak ide o zjavné vady tovaru, ktoré Kupujúci mohol zistiť po prevzatí tovaru je povinný uplatniť si nároky z týchto vád bezodkladne, t.j. najneskôr v lehote 1 deň od prevzatia tovaru, v opačnom prípade musí preukázať že tieto vady mal tovar v dobe prevzatia tovaru.

 3. Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené najmä:
  a) neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou
  b) opotrebovaním tovaru v dôsledku obvyklého používania
  c) nevhodným ošetrovaním alebo zanedbávaním ošetrovania
  d) vplyvom poveternostných podmienok alebo živlov
  e) mechanickým poškodením
  f) nadmernýmzaťažovaním
  g) poškodením tovaru pri preprave.

 4. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri iných ako spotrebiteľských zmluvách, nie je vyznačená v príslušných dokladoch, ktoré Kupujúci obdrží spolu s dodaným tovarom iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak nebudú uplatnené u Predávajúceho v záručnej dobe.

 5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomne (elektronicky).

 6. Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu prijatie reklamácie elektronickou správou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom prijatí objednávky.

 7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 8. Ak ide o odstrániteľnú vadu, Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť. Ak to je možné vzhľadom na povahu tovaru a možnosti Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za iný rovnaký tovar.


Článok VIII
Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci odoslaním objednávky tovaru dáva Predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom spracovania objednávky tovaru a splnenie ďalších záväzkov vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy.

 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačný adresa, telefónne číslo.

 3. Kupujúci dáva súhlas na poskytnutie údajov (meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt) zmluvnému dopravcovi pre potreby doručenia tovaru

 4. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iný účel ako uvedený v ods. 1 tohto článku.


Článok IX
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP alebo v samostatnej Kúpnej zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou podľa týchto VOP majú právomoc prejednávať slovenské súdy.

 3. Tieto VOP platia pre zmluvné strany v znení uvedenom na internetovej stránke www.barad.sk v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak sa Predávajúci a Kupujúci dohodnú inak.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP, pričom ich účinnosť nastane umiestnením na internetovej stránke www.ecokabelky.sk.

 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP preukáže ako neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti.Tieto nákupné podmienku sú platné od 11.12.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

NWQzZj